CO-SPONSORS
Beim Louis Diekirch
Boulangerie - Pâtisserie Jos & Jean-Marie
Beim Burg - Metzlerei an Party-Service
Electricité Gorges
Ludes Usträicherbetrieb
Syndicat d'initiative Diekirch
Agence Claude Faber AXA
Agence Krack-Minette
Coiffure by Sonia Diekirch
Merbag Diekirch
Café beim Bour
Majerus Parmentier Intérieurs
Osch et fils
Ewen Victor et Fils S.à.r.l.